Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2023

Đề thi TN THPT 2023 môn Toán - mã đề 101

Hình ảnh
C â u 1: T ậ p nghi ệ m c ủ a b ấ t ph ươ ng tr ì nh ${{2}^{2x}}<8$ l à A. $\left( -\infty ;\frac{3}{2} \right)$. B. $\left( \frac{3}{2};+\infty   \right)$. C. $\left( -\infty ;2 \right)$. D. $\left( 0;\frac{3}{2} \right)$. C â u 2: Kh ẳ ng đị nh n à o d ướ i đâ y đú ng? A. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x={{x}^{\frac{4}{3}}}+C$. B. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x=\frac{3}{4}{{x}^{\frac{1}{3}}}+C$. C. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x={{x}^{\frac{2}{3}}}+C$. D. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x=\frac{3}{2}{{x}^{\frac{2}{3}}}+C$. C â u 3: C ó bao nhi ê u tam gi á c m à ba đỉ nh c ủ a n ó đượ c l ấ y t ừ c á c đỉ nh c ủ a m ộ t l ụ c gi á c đề u? A. 729. B. 20 . C. 120. D. 216. C â u 4: Cho h à m s ố $f\left( x \right)=\text{cos}x-x$. Kh ẳ ng đị nh n à o d ướ i đâ y đú ng? A. $\int f\left( x \right)\text{d}x=-\text{sin}x+{{x}^{2}}+C$. B. $\int f\left( x \right)\text{d}x=-\text{sin}x

Đề thi TN THPT 2023 môn Toán - mã đề 101

Hình ảnh
C â u 1: T ậ p nghi ệ m c ủ a b ấ t ph ươ ng tr ì nh ${{2}^{2x}}<8$ l à A. $\left( -\infty ;\frac{3}{2} \right)$. B. $\left( \frac{3}{2};+\infty   \right)$. C. $\left( -\infty ;2 \right)$. D. $\left( 0;\frac{3}{2} \right)$. C â u 2: Kh ẳ ng đị nh n à o d ướ i đâ y đú ng? A. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x={{x}^{\frac{4}{3}}}+C$. B. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x=\frac{3}{4}{{x}^{\frac{1}{3}}}+C$. C. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x={{x}^{\frac{2}{3}}}+C$. D. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x=\frac{3}{2}{{x}^{\frac{2}{3}}}+C$. C â u 3: C ó bao nhi ê u tam gi á c m à ba đỉ nh c ủ a n ó đượ c l ấ y t ừ c á c đỉ nh c ủ a m ộ t l ụ c gi á c đề u? A. 729. B. 20 . C. 120. D. 216. C â u 4: Cho h à m s ố $f\left( x \right)=\text{cos}x-x$. Kh ẳ ng đị nh n à o d ướ i đâ y đú ng? A. $\int f\left( x \right)\text{d}x=-\text{sin}x+{{x}^{2}}+C$. B. $\int f\left( x \right)\text{d}x=-\text{sin}x