Tổ chức kiểm tra online với ZipGrade

 Giới thiệu tổng quan về ZipGade

Tổ chức kiểm tra và chấm bài trên điện thoại

Tổ chức kiểm tra trực tuyến (online) qua internet

Xủ lí phân tích kêt quả kiểm tra dành cho giáo viên

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gới thiệu edmodo - Mạng xã hội học tập

Đề minh họa 2021 - Tất cả các môn