Đề thi TN THPT 2023 môn Toán - mã đề 101

Hình ảnh
C â u 1: T ậ p nghi ệ m c ủ a b ấ t ph ươ ng tr ì nh ${{2}^{2x}}<8$ l à A. $\left( -\infty ;\frac{3}{2} \right)$. B. $\left( \frac{3}{2};+\infty   \right)$. C. $\left( -\infty ;2 \right)$. D. $\left( 0;\frac{3}{2} \right)$. C â u 2: Kh ẳ ng đị nh n à o d ướ i đâ y đú ng? A. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x={{x}^{\frac{4}{3}}}+C$. B. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x=\frac{3}{4}{{x}^{\frac{1}{3}}}+C$. C. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x={{x}^{\frac{2}{3}}}+C$. D. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x=\frac{3}{2}{{x}^{\frac{2}{3}}}+C$. C â u 3: C ó bao nhi ê u tam gi á c m à ba đỉ nh c ủ a n ó đượ c l ấ y t ừ c á c đỉ nh c ủ a m ộ t l ụ c gi á c đề u? A. 729. B. 20 . C. 120. D. 216. C â u 4: Cho h à m s ố $f\left( x \right)=\text{cos}x-x$. Kh ẳ ng đị nh n à o d ướ i đâ y đú ng? A. $\int f\left( x \right)\text{d}x=-\text{sin}x+{{x}^{2}}+C$. B. $\int f\left( x \right)\text{d}x=-\text{sin}x

Đề thi TN THPT 2023 - Lịch sử - mã 301

Câu 1: Năm 1954, quân dân Vit Nam có hot động quân s nào sau đây?
A. Gia nhp t chc Thương mi Thế gii.
C. M chiên dch Đin Biên Ph.
B. Gia nhp t chc Liên hp quc.
D. Phát động phong trào "Tun l vàng".

Câu 2: Hi ngh ln th 21 ca Ban Chp hành Trung ương Đảng Lao dng Vit Nam (tháng 7-1973) đã nhn định kè thù ca cách mng min Nam là
A. phát xít Nht.
B. đề quc Mĩ.
C. phong kiến tay sai.
D. đế quc Anh.

Câu 3: Đến na đầu nhng năm 70 ca thế k $XX$, nước nào sau dây tr thành cường quc công nghip đứng th hai thế gii?
A. Thy Đin.
B. Mianma.
C. Philíppin.
D. Liên Xô.

Câu 4: Trong giai đon 1941-1945, cách mng Vit Nam thc hin nhim v nào sau đây?
A. Chng chế độ phân bit chng tc.
B. Phát trin nn kinh tế th trường.
C. Xây dng lc lượng chính tr.
D. Thc hin đin khí hóa toàn quc.

Câu 5: Ngay sau Cách mang tháng Tám năm 1945, nước Vit Nam Dân ch Cng hòa phi đối phó vi k thù nào sau đây?
A. Thc dân Hà Lan.
B. Thc dân Pháp.
C. Nicaragoa.
D. Braxin.

Câu 6: Ni dung nào sau đây là ngun gc dn đến cuc cách mng khoa hc-kĩ thut hin đại t nhng năm 40 ca thế k XX?
A. Chiến tranh lnh chm dt.
C. Tác động ca xu thế toàn cu hóa.
B. S bùng n dân s thế gii.
D. Trt t thế gii hai cc Ianta sp đồ.

Câu 7: Trong thi kì 1946-1954, thng li nào sau đây ca quân dân Vit Nam đã làm phá sn hoàn toàn kế hoch "đánh nhanh, thng nhanh" ca thc dân Pháp?
A. Chiến thng Vit Bc thu-đông.
C. Chiến thng Đường 14-Phước Long.
B. Trn Cu Giy ln th nht.
D. Trn Cu Giy ln th hai.

Câu 8: Trong quá trình thi hành Hip định Gionevơ năm 1954 v Đông Dương, quân đội nước nào sau đây phi rút khi min Bc Vit Nam?
A. Ai Cp.
B. Ân Độ.
C. Pháp.
D. Đức.

Câu 9: Trong giai đon 1888-1896, phong trào Cn vương Vit Nam đặt dưới s lãnh đạo ca
A. giai cp công nhân.
B. văn thân, sĩ phu.
C. giai cp tiu tư sàn.
D. giai cp tư sn.

Câu 10: Trong công cuc xây dng đất nước (1950-2000), cuc "cách mng cht xám" đã đưa Ân Độ tr thành
A. trung tâm kinh tế-tài chính duy nht ca thế gii.
B. cường quc kinh tế tư bn ln nht trên thế gii.
C. mt trong nhng nước sn xut phn mm ln nht thế gii.
D. cường quc s mt thế gii v công nghip đin ht nhân.

Câu 11: Năm 1947, quc gia nào sau dây phát động cuc Chiến tranh lnh chng Liên Xô?
A. Canada.
B. Hà Lan.
C. Áo.
D. Mĩ.

Câu 12: Hi ngh Ban Chp hành Trung ương Đảng Cng sn Đông Dương (tháng 7-1936) đã xác định mt trong nhng nhim v trc tiếp, trước mt ca cách mng Đông Dương là
$\text{ }\!\!\Lambda\!\!\text{ }$. chng chế d phn động thuc địa.
C. thng nht dt nước v mt nhà nước.
B. tiến lên xây dng ch nghĩa xã hi.
D. chng chiến lược Chiến tranh cc b.

Câu 13: Mi quyết định cn Hi đồng Bào an Liên hp quc phi được s nht trí ca
A. tt c các nước Đông Nam $\text{ }\!\!\Lambda\!\!\text{ }$.
B. tt cà các nước Mĩ Latinh.
C. tt c các nước châu Phi.
D. năm nưởc Ùy viên thường trc. 

Câu 14: Tháng 6-1929, t chc nào sau đây ra đời t s phân hóa ca Hi Vit Nam Cách mng Thanh niên?
A. Đông Dương Cng sn dng.
B. Đảng Tân Vit.
C. Vit Nam Quc dân đảng.
D. Đảng Lp hiến.

Câu 15: Tháng 6-1923, Nguyn Ái Quc tham d Hi ngh Quc tế Nông dân khi đang hot động quc gia nào sau đây?
A. Liên Xô.
B. Phn Lan.
C. Ånggôla.
D. Angiêri.

Câu 16: V giao thông vn ti, trong cuc khai thác thuc địa ln th nht (1897-1914) Vit Nam, thc dân Pháp đã
A. lp nhiu đồn đin trng lúa.
C. xây dng các tuyến đường st.
B. đặt ra nhiu loi thuế mi.
D. xây dng nhiu nhà máy đin.

Câu 17: Quc gia nào sau đây khi đầu cho cuc cách mng khoa hc-kĩ thut hin đại t đầu nhng năm 40 ca thế k $XX$ ?
A. Bi.
B. Marc.
C. Nam Phi.
D. Mĩ.

Câu 18: min Nam Vit Nam, trong nhng năm 1965-1968, đế quc Mĩ thc hin chiến lược
A. kinh tế hướng ni.
C. Chiến tranh cc b.
B. kinh tế hướng ngoi.
D. chiến tranh chp nhoáng.

Câu 19: Hi ngh ln th 24 Ban Chp hành Trung ương Đảng (tháng 9-1975) đề ra nhim v hoàn thành thng nht đất nước v mt
A. văn hóa.
B. kinh tế.
C. $y$ tế.
D. nhà nước.

Câu 20: Trong quá trình trin khai chiến lược Chiến tranh đặc bit (1961-1965) min Nam Vit Nam, đế quc Mĩ đã
A. tiến hành dn dân lp p chiến lược.
C. kí vi Pháp Hip ước Hácmăng.
B. kí vi Pháp Hip ước Patơnt.
D. thc hin chính sách Kinh tế chì huy.

Câu 21: T năm 1973 đến năm 1991, kinh tế các nước Tây Âu
A. chu s cnh tranh quyết lit t các nước châu Phi.
B. chu s cnh tranh quyết lit t các nước Mĩ Latinh.
C. gp phài s cnh tranh quyết lit ca các nước Nam Á.
D. suy thoái, khng hong, phát trin không n định.

Câu 22: Tháng 3-1952, Mĩ giúp đỡ Batixta thiết lp chế độ độc tài quân s nước nào sau đây thuc khu vc Mĩ Latinh?
A. Ai Cp.
B. Lào.
C. Cuba.
D. Thái Lan.

Câu 23: Mt trong nhng nguyên nhân bùng n cuc Chiến tranh thế gii th hai (1939-1945) là

A. chinh sách nhượng b ca chính ph các nước Anh, Pháp đối vi phe phát xít.

B. T chc Hip ước Bc Đại Tây Dương (NATO) ra đời.

C. khi Đồng minh chng phát xít đã được hình thành châu Âu.

D. quân phit Nht Bn bt ng tn công Trân Châu cng - căn c hi quân ca Mĩ.

Câu 24: Yếu t khách quan thun li nào sau đây thúc đẩy phong trào gii phóng dân tc các quc gia Đông Nam Á bưng n ngay trong năm 1945?
A. Đều có s lnh đạo ca các chính đảng vô sn.
B. Nhn s vin t cưa Liên Xô và các nước Đông Âu.
C. S phát trin manh m ca t chc Liên minh châu Âu.
D. Phát xít Nht đẩu hng Đồng minh không điu kin.

Câu 25: S kin nào sau đây biêtu th quyết tâm đoàn kết chiến đấu chng Mĩ ca nhân dân ba nước Vit Nam-Lào-Campuchia trong giai đon 1969-1973?
A. Đồng lot hoàn thành ci cách rung đất.
C. T chc thành công Hi ngh cp caoo.
B. Dng lot lt đố chế độ phong kiến.
D. Là̀n lượt gia nhp t chc ASEAN.

Câu 26: S kin nào sau đây đánh du chế độ phong kiến Viç̣t Nam hoàn toàn sp đố?
A. Vua Bo Đại tuyên b thoái v.
C. Hip định Sơ b đượ kí kết.
B. Sài Gòn giành được chính quyến.
D. Hà Ni ginh được chính quyn. 

Câu 27: Ni dung nào sau đây không phài là ý nghĩa ca vic kí. Hip định Sơ b (6-3-1946) di vi Vit Nam?
A. Có thêm thi gian hòa bình d chun b cho cuc kháng chiến lâu dài.
B. Chng minh trên thc tế thin chí hòa bình ca nhân dân Vit Nam.
C. Buc thc dân Pháp phi chm dt chiến tranh, rút hết quân đội v nước.
D. Tránh được cuc chin đấu bt li vì phi chng li nhiu k thù cùng lúc.

Câu 28: Nhân t nào sau đây thúc đầy s phát trin kinh tế Mĩ trong nhng năm 1945-1973?
A. Chiến tranh thế gii th nht kết thúc.
C. Chính sách qun lí có hiu qu ca nhà nước.
B. B ch nghĩa khng b quc tế tn công.
D. Ngân sách du tư cho quc phòng thp.

Câu 29: Hi ngh hp nht các t chc cng sn hp đầu năm 1930 ti Hương Cng (Trung Quc) đã quyết định ly tên đảng là
A. Đảng Lao động Vit Nam.
B. Đông Dương Cng sn đảng.
C. Đảng Cng sn Vit Nam.
D. An Nam Cng sn đảng.

Câu 30: Cuc Cách mng tháng Hai năm 1917 nước Nga đã đạt được kết qu nào sau đây?
A. Lt đổ Chính ph tư sn lâm thi.
B. Đã m ra mt k nguyên mi trong lch s nước Nga.
C. Đưa nước Nga chuyn sang chế độ xã hi ch nghĩa.
D. Lt đồ chế độ quân ch chuyên chế.

Câu 31: Hip định Sơ b (6-3-1946) và Hip định Giơnevơ (21-7-1954) v Đông Dương có đim chung nào sau đây?
A. Nm trong tiến trình giành thng li tng bước để đi đến thng li hoàn toàn.
B. Đều phàn ánh thin chí hòa bình ca các bên tham gia kí kết hip định.
C. Là văn bn pháp lí ghi nhn đầy đủ các quyn dân tc cơ bn ca Vit Nam.
D. Là kết qu ca nhng trn quyết chiến chiến lược trên mt trn quân s.

Câu 32: Nhn xét nào sau đây phn ánh không đúng ý nghĩa cuc Tng tiến công và ni dy Xuân Mu Thân 1968 ca quân dân min Nam Vit Nam?

A. Đưa du tranh ngoi giao tr thành mt trn quyết định ca cuc kháng chiến.

B. M ra bước ngot quan trng ca cuc kháng chiến chng Mĩ, cu nước.

C. Buc đế quc Mĩ phi chp nhn mt gii pháp v ngoi giao vi Vit Nam.

D. Góp phn bo v công cuc xây dng ch nghĩa xã hi min Bc.

Câu 33: Ni dung nào sau đây phn ánh đúng đóng góp ca phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân ch tư sn Vit Nam trong nhng năm 1919-1925?

A. Rèn luyn đội ngũ tiu tư sn trí thc tham gia vào các t chc cách mng sau này.

B. Lôi cun đông đảo các giai cp, tng lp tham gia, đặc bit là nông dân.

C. Xây dng mt lc lượng cách mng hùng hu để đi đến thành lp chinh đảng vô sn.

D. Chun b đầy đủ các điu kin cho giai cp vô sn thành lp mt chính đảng.

Câu 34: Ni dung nào sau đây phn ánh không đúng bi cnh ra đời ca các t chc chính tr Vit Nam trong thp niên 20 ca thế k XX?

A. S phát trin mnh m ca các khuynh hướng cách mng mi Vit Nam.

B. Các khuynh hướng cu nước đều nhm gii quyết nhim v dân tc.

C. S khng hong đường li cu nước đang tng bước được gii quyết.

D. Giai cp đông đảo nht trong xã hi Vit Nam đã có h tư tường riêng.

Câu 35: Năm 1945 Vit Nam, khi nghĩa tng phn có đóng góp nào sau đây đối vi cuc Tng khi nghĩa tháng Tám?
A. Phát trin, cng c tim lc và m rng trn địa cách mng.
B. Giành được chính quyn mt s thành ph ln, m rng căn c địa cách mng.
C. M rng chiến khu cách mng, tiến lên dánh đui Pháp-Nht.
D. Thúc dy nhanh quá trình thành lp mt trn thng nht ba dân tc Đông Dương.

Câu 36: Vit Nam, cuc đấu tranh chng ngoi xâm, ni phàn trong nhng năm 1945-1946 để li bài hc kinh nghim nào sau đây đối vi cuc kháng chiến chng Mĩ, cu nước (1954-1975)?
A. Phát huy tính hp pháp và sc mnh ca h thng chính quyn cách mng.
B. Tranh th s ng h ca quc tế khi h thng xã hi chù nghĩa ra đời.
C. Phát huy tình doàn kết ca ba nước Đông Dương trong du tranh ngoi giao.
D. Tiến hành đấu tranh ngọ̣i giao sau khi giành thng li trên mt trn quân s

Câu 37: Ni dung nào sau đây phàn nh không dúng công tác xây dng mt trn dân tc ca Đảng Cng sàn Đông Dương trong nhng năm 1936-1939?

A. Điu chinh nhim v chiến lược và d ra nhim v trước mt phù hp.

B. Đoàn kết các giai cp và tng lp thc hin nhim v chung ca cách mng.

C. Kết hp hài hòa gia nhim v ca dân tc và lc lượng dân ch trên thế gii.

D. Nhm thc hin nhim v chung ca phong trào cách mng thế gii.

Câu 38: Hi ngh Ban Chp hành Trung ương tháng 11-1939 và Hi ngh Ban Chp hành Trung ương tháng 5-1941 ca Đảng Cng sn Đông Dương đều ch trương tm gác khu hiu cách mng rung dt nhm mc đích nào sau đây?

A. Tp trung mũi nhn vào kè thù chính ca dân tc là chng đế quc và phát xít.

B. Tp hp giai cp địa ch phong kiến vào Mt trn Vit Nam độc lp đồng minh.

C. Tp trung lc lượng dân tc nhm gii quyết nhim v cao nht ca cách mng.

D. Tiên ti thc hin th địa cách mng trong khuôn kh tng nước Đông Dương.

Câu 39: Nhn định nào sau đây là đúng v chiến thng "Đin Biên Ph trên không" (1972) ca quân dân Vit Nam?

A. Là n lc cao nht, cui cùng ca đế quc Mĩ và quân đội Sài Gòn trong chiến tranh Vit Nam.

B. Là thng li quân s quyết định to thi cơ chiến lược tin lên giài phóng hoàn toàn min Nam.

C. To thế và lc để Vit Nam bt đầu đầy mnh cuc đấu tranh ngoi giao Hi ngh Pari.

D. Là thng li quân s quyết định góp phn bào v các quyn dân tộ̣c cơ bn ca Vit Nam.

Câu 40: Cương lĩnh chính tr ca Đảng Cng sàn Vit Nam do Nguyn Ái Quc son tho (năm 1930) được nhn xét là mt cương lĩnh cách mng gii phóng dân tc sáng to da trên cơ s nào sau đây?

A. Khng định liên minh công-nông là động lc chính ca cách mng.

B. Xác định quyn lãnh đạo cách mng thuc v giai cp công nhân.

C. Xác định cách mng Vit Nam là mt b phn ca cách mng thế gii.

D. Giài quyết hp li mi quan h gia vn đề dân tc và vn đề giai cp.


Bài đăng phổ biến từ blog này

Đề thi TN THPT 2023 môn Toán - mã đề 101

Gới thiệu edmodo - Mạng xã hội học tập

Đề minh họa 2021 - Tất cả các môn