Đề thi TN THPT 2023 môn Toán - mã đề 101

Hình ảnh
C â u 1: T ậ p nghi ệ m c ủ a b ấ t ph ươ ng tr ì nh ${{2}^{2x}}<8$ l à A. $\left( -\infty ;\frac{3}{2} \right)$. B. $\left( \frac{3}{2};+\infty   \right)$. C. $\left( -\infty ;2 \right)$. D. $\left( 0;\frac{3}{2} \right)$. C â u 2: Kh ẳ ng đị nh n à o d ướ i đâ y đú ng? A. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x={{x}^{\frac{4}{3}}}+C$. B. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x=\frac{3}{4}{{x}^{\frac{1}{3}}}+C$. C. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x={{x}^{\frac{2}{3}}}+C$. D. $\int {{x}^{\frac{1}{3}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ d}x=\frac{3}{2}{{x}^{\frac{2}{3}}}+C$. C â u 3: C ó bao nhi ê u tam gi á c m à ba đỉ nh c ủ a n ó đượ c l ấ y t ừ c á c đỉ nh c ủ a m ộ t l ụ c gi á c đề u? A. 729. B. 20 . C. 120. D. 216. C â u 4: Cho h à m s ố $f\left( x \right)=\text{cos}x-x$. Kh ẳ ng đị nh n à o d ướ i đâ y đú ng? A. $\int f\left( x \right)\text{d}x=-\text{sin}x+{{x}^{2}}+C$. B. $\int f\left( x \right)\text{d}x=-\text{sin}x

Gới thiệu edmodo - Mạng xã hội học tập

 Edmodo là mạng xã hội học tập, cho phép giáo viên và học sinh thực hiện các hoạt động dạy và học một cách tập trung có quản lí các hoạt động và chấm điểm.

+ Đăng bài thường (POST)

+ Giao bài tập cho học sinh: chấm điểm thủ công

+ Giao bài tập trắc nghiệm: chấm điểm tự động

Các hoạt động điều có sự trao đổi tức thì giữa giáo viên và học sinh. Các thông tin được bảo mật để tránh sao nhãn trong các hoạt động dạy học.

Trang dayhoc.org sẽ lần lược đăng tải các hướng dẫn sử dụng dành cho giáo viên và học sinh.

Hướng dẫn dành cho giáo viên

 • Đăng ký tài khoản edmodo dành cho giáo viên
 • Đăng bài thông thường/bình chọn/cảm xúc
 • Giao bài tập/bài kiểm tra dạnh tự luận
 • Giao bài tập/kiểm tra dạng trắc nghiệm
 • Phản hồi và nhắn tin với học sinh

Hướng dẫn dành cho học sinh

 • Đăng ký tài khoản edmodo dành cho học sinh
 • Nộp bài tập/kiểm tra dạng tự luận
 • Làm bài kiểm tra dạng trắc nghiệm
 • Phản hồi và nhắn tin với giao viên
 • Đăng bài thảo luận lên lớp học

Hướng dẫn dành cho phụ huynh

 • Đăng ký tài khoản dành cho phụ huynh
 • Theo dõi quá trình học tập của con
 • Nhắn tin với giáo viên

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đề thi TN THPT 2023 môn Toán - mã đề 101

Đề minh họa 2021 - Tất cả các môn